Εκπαιδευτική ενημέρωση #16#. Εισηγήσεις Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

την εκπαιδευτική ενημέρωση μπορείτε να τη βρείτε και ως έγγραφο ΕΔΩ

 • ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Μετεγγραφές μαθητών μέχρι 31 Μαρτίου
 • ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ηλεκτρονική εγγραφή των υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχ. έτους 2017-2018
 • Η νέα έκθεση της ΑΔΙΠΠΔΕ: Αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση των σχολείων
 • Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε: Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
 • Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε: Προτείνει Συντονιστή Ειδικότητας ανά σχολείο
 • Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε: Εισήγηση του θεσμού του «κριτικού φίλου» για τους ΣχολικούςΣυμβούλους
 • Μέσω ΑΣΕΠ η επιλογή αναπληρωτών εκπαιδευτικών
 • ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2017: Από 24 Μαρτίου έως τις 6 Απριλίου οι αιτήσεις στην Ειδική Αγωγή
 1. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Μετεγγραφές μαθητών μέχρι 31 Μαρτίου

Η τελευταία προθεσμία των μετεγγραφών των μαθητών από τα σχολεία της ημεδαπής προςτα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και αντίστροφα ορίστηκε από το υπουργείο Παιδείας η 31η Μαρτίου 2017.

Το υπουργείο καλεί τα Γραφεία των Συντονιστών Εκπαίδευσης να ενημερώσουν άμεσα τις σχολικές μονάδες που υπάγονται στην περιοχή ευθύνης τους, ώστε να τακτοποιηθούν τυχόν εκκρεμότητες σχετικά με τις μετεγγραφές των μαθητών. Αντίστοιχα οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν τα σχολεία στηνΕλλάδα.

       2. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ηλεκτρονική εγγραφή των υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων
         εκπαιδευτικών σχ. έτους 2017-2018
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό
έτος 2017-2018 οι αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
Για την επίσπευση της διαδικασίας – μέχρι και την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης –
επισημαίνεται ότι από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 η ηλεκτρονική
πλατφόρμα https://opsyd.sch.gr θα είναι διαθέσιμη για συμπλήρωση/διόρθωση
συγκεκριμένων πεδίων της υποενότητας «Προσωπικά Στοιχεία» του ηλεκτρονικού φακέλου
του εκπ/κού καθώς και για την εγγραφή νέων χρηστών για την απόκτηση ονόματος χρήστη
και κωδικού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Π.ΣΥ.Δ..
Επισημαίνεται ότι για τη διαδικασία εγγραφής απαιτείται προσωπικός λογαριασμός
πρόσβασης στο TAXISNET. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικούς κωδικούς
TAXISNET θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έκδοσή τους. Για τη
διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα σχετικό εγχειρίδιο
οδηγιών (βλ. Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη).
Κατόπιν της εγγραφής τους στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. οι νέοι χρήστες οφείλουν να προσέλθουν σε μία
Δ/νση Εκπ/σης (αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) με το δελτίο
ταυτότητας/διαβατήριό τους προκειμένου να υποβάλουν (κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική
μορφή) τα απαραίτητα κατά περίπτωση πιστοποιητικά που αναφέρονται στην ενότητα που
ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών,
ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ και ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ προσέρχονται υποχρεωτικά σε Δ/νση
Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ενώ οι εκπ/κοί των λοιπών κλάδων προσέρχονται υποχρεωτικά σε
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
(α) Δικαιολογητικά ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο:
Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση του
ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός, η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου
(σε περίπτωση που αυτά δεν προκύπτουν από τον τίτλο σπουδών), ενώ για τους κατόχους
τίτλων Τμημάτων ΑΕΙ, κλάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,που έχουν εισαχθεί σε αυτά
από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και εφεξής, και η ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους
στο οικείο Τμήμα.
Ειδικότερα, για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού, απαιτείται:
(i) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση του
ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός, η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου
(σε περίπτωση που αυτά δεν προκύπτουν από τον τίτλο σπουδών), ενώ για τους κατόχους
τίτλων Τμημάτων ΑΕΙ, κλάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν εισαχθεί σε αυτά
από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και εφεξής , και η ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους
στο οικείο, συνοδευόμενα από επικυρωμένη μετάφραση.
(ii) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία
από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται κατά περίπτωση από
τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της
Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)] ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή την Επιτροπή
Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού ή τον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (πρώην ΟΕΕΚ)
για τους κλάδους ΤΕ01 και ΔΕ01.
ή
Πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) [πρώην Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής
Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)] .
Σημειώνεται ότι για τα πτυχία πανεπιστημίων της Κύπρου που αναφέρονται στο π.δ.
299/1997 και αποκτήθηκαν πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (01-05-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία.
(iii) Αποδεικτικό Ελληνομάθειας:
Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν
έχουν το απολυτήριο αυτό ή δεν διαθέτουν επιπλέον πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο
τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής στην ελληνική γλώσσα απαιτείται να προσκομίσουν
πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο
χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή βεβαιώσεις ελληνομάθειας
της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ.
10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και
γνώση της Ελληνικής Ιστορίας. Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για
τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε΄).
(β) Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, εφόσον κατέχουν, για τους
κλάδους για τους οποίους απαιτείται και
(γ) Διδακτορικό ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή στην
Σχολική Ψυχολογία.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξέταση της συνάφειας των
μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων με την ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία είναι:
Α. Για τους Διδακτορικούς τίτλους:
1. Φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου
2. Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής
3. Τα ονόματα της τριμελούς επιτροπής
Αν πρόκειται για Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημίου του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη
μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του διδακτορικού
τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της
ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην
Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)].
Β. Για τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών:
1. Φωτοαντίγραφο του ΜΤΣ, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία
κτήσης
2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
3. Αναλυτική βαθμολογία
Αν πρόκειται για ΜΤΣ Πανεπιστημίου του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση
των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η
εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)]
Σημειώνεται ότι ειδικότερες πληροφορίες επί της παρούσας διαδικασίας θα αναρτηθούν
άμεσα στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., ενώ οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τη γενικότερη εξέλιξη της
διαδικασίας συμπλήρωσης ηλεκτρονικού φακέλου με ανακοινώσεις που θα αναρτώνται
στην εν λόγω ιστοσελίδα.

         3. Η νέα έκθεση της ΑΔΙΠΠΔΕ: Αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση των σχολείων
Αξιολόγηση, επιτήρηση και «φακέλωμα» μαθητών και διδασκόντων προτείνει η Αρχή
Διασφάλιση της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ)
με την πρόσφατη έκθεσή της.
Όπως σημειώνει η Διαλεκτή Αγγελή στην Εφημερίδα των Συντακτών, η αναβάθμιση της
ΑΔΙΠΠΔΕ με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας έρχεται κατόπιν σχετικής
«οδηγίας» για την Ελλάδα στην Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της
Κατάρτισης, που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στην εν λόγω έκθεση γινόταν αναφορά για περαιτέρω συγχωνεύσεις/καταργήσεις σχολικών
μονάδων, τάξεων και πανεπιστημίων αλλά και για την ανησυχία των θεσμών (Ε.Ε. – ΟΟΣΑ –
ΔΝΤ) για τον πάγωμα των αξιολογήσεων.
«Δεδομένης της θετικής επίδρασης που μπορούν να έχουν η αυτονομία και η λογοδοσία
στις εκπαιδευτικές επιδόσεις, θεωρείται ανησυχητικό ότι έχουν ανασταλεί οι διαδικασίες
για την αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση για τα σχολεία και ατομική αξιολόγηση
εκπαιδευτικών), ακόμη και στην ιδιωτική εκπαίδευση» διαβάζουμε στην έκθεση του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης του 2016.
Η ΑΔΙΠΠΔΕ -πιστή στις διεθνείς προσταγές- προτείνει την αυτοαξιολόγηση ως κυρίαρχη
μορφή αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, τονίζοντας μάλιστα την ανάγκη ενίσχυσης της
αυτονομίας των σχολικών μονάδων και αναπαράγοντας το νεοφιλελεύθερο μοντέλο της
ποσοτικής αποτίμησης και ιεράρχησης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών.
Μοντέλο το οποίο φαίνεται να βρίσκει σύμφωνη και την ηγεσία του ΥΠΠΕΘ. Όλοι
θυμόμαστε τον υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, να λέει χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν
και ορισμένες λέξεις, με τους περισσότερους από εσάς γνωριζόμαστε αρκετά έως πολύ
καλά, που φοβούμαστε να τις πούμε. Ας μη φοβόμαστε να λέμε τη λέξη “αξιολόγηση”. Μη
φοβόμαστε να λέμε τη λέξη “συντεχνία”» κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής του
χαρτοφυλακίου της Παιδείας από τον Νίκο Φίλη, στις 8 Νοεμβρίου 2016.
Οι βασικοί άξονες της πρόσφατη έκθεσης της Αρχής είναι:
1. «Πυρηνικά» Προγράμματα Σπουδών (core curriculum).
2. Σχολικοί Σύμβουλοι σε ρόλο «κριτικού φίλου».
3. Διαγραφή της διάταξης από το νόμο 4142/2013 που αφορά την «Αξιολόγηση από τους
μαθητές και τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική τους μέριμνα, της ποιότητας και
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου».
4. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια και αξιολόγηση δόκιμων εκπαιδευτικών προς
μονιμοποίηση.
5. Στήριξη και ανατροφοδότηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και διαδικασίες
μονιμοποίησης τους.
6. Ενδοσχολική υπηρεσιακή ανέλιξη των εκπαιδευτικών.
7. Ύπαρξη Συντονιστή Ειδικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Από την πλευρά του ο υπουργός Παιδείας υποστηρίζει ότι «σε καμία περίπτωση, οι
διαδικασίες δεν θα έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα ούτε βέβαια θα συνδέονται με μισθούς ή
απολύσεις» σημειώνοντας παράλληλα ότι «η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων που
θα καθιερώσουμε, θα συμπεριλαμβάνει και την αξιολόγηση της πολιτείας, κατά πόσο,
δηλαδή, η πολιτεία ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της».
Θυμίζουμε ότι η θεσμοθέτηση της ΑΔΙΠΠΔΕ, έγινε από τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ το
2013 και ουσιαστικά αφορούσε την ενσωμάτωση των διεθνών πολιτικών που προωθούσε ο
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα ήδη από το 2011.
Η αιτιολογική έκθεση δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνείας: «Η προτεινόμενη ρύθμιση
στοχεύει στην καθιέρωση θεσμού αξιολόγησης τόσο των δομών παροχής πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, όσο και των δομών διοικητικής
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης […] Στον ευρωπαϊκό
χώρο έχουν διαμορφωθεί πολυεπίπεδα, πολυδιάστατα και πολύμορφα συστήματα
αξιολόγησης.
Στις περισσότερες χώρες έχει θεσπιστεί διακριτός ή και ανεξάρτητος φορέας/ αρχή
εποπτείας, αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας της εκπαίδευσης και του
εκπαιδευτικού έργου […] Η έμφαση στο σκοπό και τη λειτουργία τους διαφέρει μεταξύ των
χωρών, αλλά ενισχύονται οι σχέσεις αλληλεπίδρασης, υποστήριξης και ανατροφοδότησης
μεταξύ τους».

        4. Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε: Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
Tην ανάγκη διασφάλισης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των υποψήφιων
εκπαιδευτικών και τη διαμόρφωσης ενός νέου, επεξεργασμένου, νομοθετικού πλαισίου
που θα καθορίζει τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και τα προσόντα που πρέπει να κατέχει ο
υποψήφιος εκπαιδευτικός σε επίπεδο γνώσεων παιδαγωγικής και διδακτικού αντικειμένου,
ικανοτήτων και στάσεων, τονίζει η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. στην ετήσια έκθεση, ώστε όπως
σημειώνει να είναι σε θέση να διδάσκει παιδο-κεντρικά, με εστίαση στη βαθιά κατανόηση
και στην κριτική ανάλυση της γνώσης, μέσα σε ανομοιογενείς τάξεις διαφορετικού
γλωσσικού, γνωστικού, πολιτισμικού κεκτημένου και επιπέδου ετοιμότητας μάθησης.
Επιπλέον, υπογραμμίζεται στην έκθεση, ο υποψήφιος εκπαιδευτικός πρέπει να
αντιλαμβάνεται την ιστορικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και τη σχέση του με
διαδικασίες αναπαραγωγής ή ανασυγκρότησης κοινωνικών δομών προς δικαιότερα και
δημοκρατικότερα σχήματα.
Σύμφωνα με την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
Α. Ένα τέτοιο πλαίσιο προσόντων θα παρέχει στις πανεπιστημιακές σχολές τη δυνατότητα
να διαμορφώσουν ανάλογα το πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών τους που
προσανατολίζονται προς την εκπαίδευση.
Β. Αυτό ισχύει τόσο για τα προπτυχιακά, όσο και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών. Ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο δεν προσκρούει στην αυτονομία των ΑΕΙ και,
ταυτόχρονα, διασφαλίζει την αυτονόητη απαίτηση πολιτείας και κοινωνίας για επαρκώς
καταρτισμένους, τόσο σε επίπεδο θεωρίας, όσο και σε επίπεδο διδακτικής και σχολικής
πράξης, υποψήφιους εκπαιδευτικούς.
Γ. Το θέμα έχει απασχολήσει επί σειρά ετών πανεπιστημιακούς φορείς, το ΠΙ και το ΙΕΠ,
καθώς και φορείς των εκπαιδευτικών και υπάρχει σχετική εμπειρία που μπορεί να
αξιοποιηθεί, προσαρμοσμένη στη σύγχρονη πραγματικότητα και στις προτεραιότητες της
εκπαιδευτικής πολιτικής.
Στήριξη και Ανατροφοδότηση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών και Διαδικασίες
Μονιμοποίησης τους
Από την εκπαιδευτική εμπειρία, αλλά και από σχετικές εκθέσεις και έρευνες, σύμφωνα με
την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., προκύπτει ότι η παρεχόμενη στήριξη και ανατροφοδότηση στους
νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς είναι, τουλάχιστον, ανεπαρκής και ότι η μονιμοποίηση των
δόκιμων εκπαιδευτικών, για δεκαετίες, έχει μετατραπεί σε γραφειοκρατική διαδικασία και
σε μερικές περιπτώσεις, ελλείψει ακόμη και αυτής, η μονιμοποίηση γίνεται αυτομάτως
μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Για να αποκτήσει η περίοδος της θητείας ως δοκίμου το περιεχόμενο που δηλώνει η
νομοθέτηση της, πρέπει να αναδιατυπωθούν, να ουσιαστικοποιηθούν και να εφαρμόζονται
οι τρεις φάσεις επιμόρφωσης που μέχρι πρόσφατα παρείχαν, συχνά ανεπαρκώς, τα ΠΕΚ.,
σχολιάζει η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
Προς αυτήν την κατεύθυνση η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. διατυπώνουμε τις εξής προτάσεις:
1. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Παιδαγωγικής Ευθύνης και ειδικότητας να καταστρώνουν στην
αρχή της σχολικής χρονιάς πρόγραμμα συνεχούς στήριξης και ανατροφοδότησης των
νεοδιόριστων, το οποίο θα αποτελεί (το πρώτο) μέρος του εθνικού συστήματος διαρκούς
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, ο προγραμματισμός του πρέπει να
εντάσσει τόσο ενδοσχολικής μορφής επιμορφώσεις, αξιοποιώντας τους εκπαιδευτικούς
πόρους της σχολικής μονάδας με την καθοδήγηση του Σχολικού Συμβούλου, όσο και
επιμορφωτικά προγράμματα φορέων, διά ζώσης και εξ αποστάσεως (σύγχρονα και
ασύγχρονα), τα οποία θεωρούνται κατάλληλα για τις ανάγκες των νεοδιόριστων με
κριτήριο τις ανάγκες του διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου, στο οποίο και θα
αξιολογηθούν για τη μονιμοποίηση τους.
2. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δοκίμου, οι Σχολικοί Σύμβουλοι να
πραγματοποιούν συναντήσεις με τους νεοδιορίστους και να τους βοηθούν να
προετοιμαστούν για διδασκαλίες που θα παρακολουθήσουν, προς ανατροφοδότηση και
καθοδήγηση. Μετά τις παρακολουθήσεις να πραγματοποιούνται συναντήσεις προς
συζήτηση ανατροφοδότησης. Τον ρόλο αυτόν με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων
μπορεί να επιτελούν και έμπειροι εκπαιδευτικοί, που θα λειτουργούν ως
μέντορες των νεοδιόριστων.
3. Πριν τη συμπλήρωση της διετίας, ο οικείος Σχολικός Σύμβουλους πραγματοποιεί
παρακολουθήσεις διδασκαλίας, αφού έχει προηγηθεί προ-αξιολογική συνάντηση με τον
εκπαιδευτικό για την προετοιμασία τους, προκειμένου να συντάξει την αξιολογική έκθεση
μονιμοποίησης. Μετά την παρακολούθηση ακολουθεί μετααξιολογική συνάντηση
ανατροφοδότησης και, στη συνέχεια, ο Σχολικός Σύμβουλος συντάσσει θετική ή αρνητική
αξιολογική έκθεση με συγκεκριμένες επισημάνσεις. Ανάλογη έκθεση συντάσσει και ο
Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας για ζητήματα που άπτονται των εξωδιδακτικών
καθηκόντων του δόκιμου εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση που από τη συνεκτίμηση των δύο
εκθέσεων διαπιστώνονται σοβαρές δυσκολίες, προτείνεται η παράταση της περιόδου
δοκίμου μέχρι και δύο έτη και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία.
Προτάσεις για ενδοσχολική υπηρεσιακή ανέλιξη των εκπαιδευτικών
Για τη διασφάλιση της συνεχούς επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών, μέσω της οποίας διασφαλίζεται η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να
αντιμετωπίσουν τις ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνία και στην εκπαίδευση και να
αναλάβουν νέους ρόλους, η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. κρίνει αναγκαίο να θεσμοθετηθούν και θέσεις
αρμοδιοτήτων ενδο-σχολικής υπηρεσιακής ανέλιξης των εκπαιδευτικών για δύο λόγους.
Πρώτον, διότι έτσι θεσμοθετείται η ενδο-σχολική αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας
και,
Δεύτερον, διότι έτσι παρέχονται κίνητρα στους εκπαιδευτικούς και αναγνωρίζεται η
προσφορά τους στο σχολείο.
Σε αυτήν τη λογική και σε πρώτη φάση η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. προτείνει
(α) τη θεσμοθέτηση του ρόλου του μέντορα,
(β) τη θεσμοθέτηση του ρόλου του συντονιστή ειδικότητας και
(γ) την αναβάθμιση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του υπευθύνου τμήματος,
Για αυτούς τους ρόλους προτείνεται να υπάρχει πρόβλεψη ανάλογης μοριοδότησης, για την
πίστωση της οποίας θα εισηγούνται, κατά περίπτωση, ο Σχολικός Σύμβουλος και ο
Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας.
Ο Ρόλος του Μέντορα
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η καθοδήγηση (mentoring) συμβάλλει στην επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, όχι μόνο των νεοδιόριστων κατά τα πρώτα στάδια της
σταδιοδρομίας τους, αλλά και των υπόλοιπων, μέσα από τη δημιουργία επαγγελματικών
κοινοτήτων μάθησης, προωθώντας την αλλαγή της επαγγελματικής κουλτούρας της
σχολικής μονάδας.
Εκπαιδευτικοί με πλούσια διδακτική εμπειρία και ακαδημαϊκά προσόντα, οι οποίοι
υπηρετούν στις σχολικές μονάδες, με ευδόκιμο έργο, είναι κρίσιμο να μπορούν να
συνεργάζονται και να επικοινωνούν τις γνώσεις και δεξιότητες τους σε διάφορους τομείς
της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης.
Για τον λόγο αυτόν, εκπαιδευτικοί με τις παραπάνω προδιαγραφές που επιθυμούν να
λειτουργήσουν συμβουλευτικά και να προσφέρουν στην καθοδήγηση των συναδέλφων, η
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. εισηγείται να τους δίνεται η δυνατότητα να μπορούν, μετά από κάποια
διαδικασία πιστοποιημένης επιμόρφωσης στον ρόλο του μέντορα, να επιλέγονται για τον
εν λόγω ρόλο μέσα από διαδικασίες και κριτήρια που θα καθοριστούν.
Ο μέντορας έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη των αναπληρωτών, νεοδιόριστων και
μικρής εμπειρίας εκπαιδευτικών, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη στις ικανότητες και την
αυτοεκτίμησή τους και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προσωπική και επαγγελματική τους
ανάπτυξη. Πιο αναλυτικά, μεταξύ άλλων, ενημερώνει για την εκπαιδευτική νομοθεσία,
προσφέρει υποστηρικτική ανατροφοδότηση σε όσους διαπιστώνονται ελλείψεις ή
δυσκολίες, βοηθά στην οργάνωση της ύλης, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της
διδασκαλίας, την αξιολόγηση του μαθητή, πραγματοποιεί «δειγματικές» διδασκαλίες,
συμμετέχει στις επιμορφωτικές δράσεις των Σχολικών Συμβούλων.

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. στην ετήσια έκθεση προτείνει αλλαγές στο Ν. 4142/2013 στην κατεύθυνση
της καθιέρωσης της Αυτοαξιολόγησης ως βασικής συνιστώσας της Αξιολόγησης.
Εισηγείται να μη δημοσιοποιούνται οι αξιολογικές εκθέσεις, από την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε, αλλά
αυτές να αξιοποιούνται από τις Σχολικές Μονάδες και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για
ενημέρωση και ανατροφοδότηση. (Με τη δημοσιοποίηση όλων της εκθέσεων από κεντρικό
φορέα είναι εύκολο να διολισθήσει η διαδικασία σε συγκρίσεις και κατηγοριοποιήσεις, οι
οποίες αναιρούν την ουσία της εσωτερικής συλλογικής διαδικασίας), όπως είναι η
αυτοαξιολόγηση επισημαίνει.
Προτείνει τον επαναπροσδιορισμό των γενικών κριτηρίων αξιολόγησης των σχολικών
μονάδων ώστε τα μαθησιακά αποτελέσματα να μην αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης
Εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων που μπορεί να οδηγήσουν σε κατατάξεις σχολικών
μονάδων, εκπ/κών και μαθητών. Να τι αναφέρει για τα μαθησιακά αποτελέσματα,
ακριβώς: «Ως εκ τούτου, η χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως κριτηρίου
αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων, αποπλαισιωμένη από το οικογενειακό
και κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον, και, μάλιστα, με συγκριτικές κατατάξεις σχολικών
μονάδων, εκπαιδευτικών και μαθητών παραποιεί την εκπαιδευτική πραγματικότητα,
ενοχοποιεί αδίκως εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες και αποκρύπτει τις ευθύνες των
εκπαιδευτικών δομών και υποδομών, καθώς, επίσης, υποβαθμίζει τη συμβολή της
οικογένειας και των ίδιων των μαθητών στη διαμόρφωση της μαθησιακής προόδου τους.
Με αυτό το σκεπτικό προτείνουμε τη διαγραφή της σχετικής διάταξης.
Προτείνει την αυτοαξιολόγηση ως μορφή αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, διότι
παρέχει δυνατότητες για την επίτευξη σημαντικών προδιαγραφών που προωθούν
πολυεπίπεδες επιδιώξεις της, οι οποίες απορρέουν από τη διαμορφωτική λειτουργία της
αυτοαξιολόγησης και αφορούν τη σχολική μονάδα και τους εκπαιδευτικούς, τη σχολική
τάξη και τους μαθητές και, ευρύτερα, την οικογένεια και την κοινωνία.
Τονίζει, αναιρώντας τις προηγούμενες εκθέσεις της (που εστίαζαν στην προσωπική
αξιολόγηση), ότι η επιτυχία του όλου εγχειρήματος της αυτοαξιολόγησης της σχολικής
μονάδας εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο έχει επιτευχθεί ο μετασχηματισμός της από
διοικητική μονάδα σε επαγγελματική «κοινότητα μάθησης». Για αυτό, πρέπει να
διασφαλισθούν, πρωτίστως, οι διαθέσεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών για ενεργό
εμπλοκή τους.
Αυτό απελευθερώνει την πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία τους, η οποία και αποτελεί τον
σημαντικότερο εκπαιδευτικό πόρο της σχολικής μονάδας, ο οποίος, συχνά, παραμένει
αναξιοποίητος.
Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., σε αντίθεση με το ρόλο που είχε τα προηγούμενα έτη, προσπαθεί τώρα
να προτείνει την Αυτοαξιολόγηση ως κυρίαρχη μορφή αξιολόγησης. Να τι γράφει: «Τέλος,
η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., αρμόδια κατά νόμο τόσο για την εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση),
όσο και για την εξωτερική αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας, θεωρεί ότι η αυτοαξιολόγηση
είναι σημαντικότερη της εξωτερικής αξιολόγησης και επισημαίνει ότι η πρώτη πρέπει να
προηγηθεί και να στηριχθεί πολύτροπα. Καθώς οι δύο αυτές μορφές αξιολόγησης επιτελούν
διαφορετικό ρόλο, μπορεί στο μέλλον και, αφού έχει εμπεδωθεί κουλτούρα αξιολόγησης,
να συνδυαστούν οι εν λόγω μορφές, με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι δεν θα έχουν
τιμωρητικό χαρακτήρα για τις Σχολικές Μονάδες και τους εκπαιδευτικούς».
Στην έκθεσή της η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αναφέρεται στην ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής
μονάδας, στο ρόλο της επιμόρφωσης και στη δημιουργία του σχολείου «Ως Οργανισμού
και ως Κοινότητα μάθησης», στο ρόλο των Σχολικών Συμβούλων στην Επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών, στο ρόλο των ΠΕΚ ως φορέα διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
στην έκθεση της PIZA….
Σύμφωνα με τον Υπουργό και τις διακηρύξεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Στόχος είναι η Αναβάθμιση της
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., που σημαίνει ότι η αξιολόγηση με τη μορφή της Αυτοαξιολόγησης θα
προχωρήσει αφού είναι δέσμευση της Κυβέρνησης και αναφέρεται ρητά στο Μνημόνιο (2015), που υπέγραψε.

 1. Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε: Προτείνει Συντονιστή Ειδικότητας ανά σχολείο

Για ειδικότητες οι οποίες σε μία σχολική μονάδα αριθμούν περισσότερους του ενός εκπαιδευτικούς, η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) εισηγείται στην ετήσια έκθεση, προς τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου τον καθορισμό του συντονιστή ειδικότητας που θα μπορεί να διευκολύνει στον σχεδιασμό και την οργάνωση του μαθήματος, στον σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της ύλης, των ωριαίων κριτηρίων αξιολόγησης και των ολιγόλεπτων δοκιμασιών, καθώς και των κοινών επιστημονικών και άλλων δράσεων και δραστηριοτήτων. Επιπλέον, τονίζετε στην πρόταση, διευκολύνει την επικοινωνία με τον Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος έχει στην αρμοδιότητα του μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων και ακόμα μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών ειδικότητας. Πεπειραμένοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν γνώση των απαιτήσεων του ρόλου και επιθυμούν να λειτουργήσουν ως συντονιστές ειδικότητας, μπορούν μέσα από διαδικασίες και κριτήρια που θα καθοριστούν, να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο.

 1.  Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε: Εισήγηση του θεσμού του «κριτικού φίλου» για τους Σχολικούς
  Συμβούλους

Tην εισαγωγή του θεσμού του «κριτικού Φίλου» τον οποία να αναλάβουν οι Σχολικοί
Σύμβουλοι, εισηγείται η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), στον υπουργό παιδείας Κώστα Γαβρόγλου.
Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. κρίνει ότι οι επαγγελματικές «κοινότητες μάθησης» είναι αναγκαίο, να
έχουν την εξωτερική στήριξη ενός κριτικού φίλου», ο οποίος δεν θα καθορίζει επιλογές,
αλλά θα βοηθά τα μέλη της επαγγελματικής «κοινότητας μάθησης» να προβούν σε
συνειδητές και επεξεργασμένες επιλογές και δράσεις, προσφέροντας υποστηρικτική
ανατροφοδότηση, νέες ιδέες και διαφορετικές οπτικές, προβληματίζοντας για επιλογές και
κρίσεις, προτείνοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις.
Απώτερος σκοπός αυτού του νέου θεσμού θα είναι να βοηθήσει τα μέλη της ομάδας να
κατανοήσουν βαθύτερα τους στόχους τους και τις διαφορετικές πτυχές του ρόλου τους,
απαλλαγμένοι από αυτοαναφορικότητες και υποκειμενικές αλληλο-επιβεβαιώσεις, που
αποφεύγουν τα κρίσιμα και τα προβληματικά.
Το ρόλο του «κριτικού φίλου» στο εκπαιδευτικό σύστημα η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. προτείνει να
αναλάβει ο Σχολικός Σύμβουλος (Παιδαγωγικής Ευθύνης), ο οποίος εκ της θέσης του, σε
πλαίσιο υποστηρικτικής ανατροφοδότησης και υπό την προϋπόθεση αυτού του πλαισίου,
μπορεί να λειτουργήσει ως «κριτικός φίλος».
Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. τονίζει ότι:
Α. Σχολικός Σύμβουλος έχει ικανοποιητική γνώση του πεδίου των σχολείων παιδαγωγικής
ευθύνης του, γνώση που αποτελεί μία ακόμη προϋπόθεση για τον ρόλο του «κριτικού
φίλου».
Β. Ο Σχολικός Σύμβουλος λογίζεται ως «εσωτερικός» στη Σχολική Μονάδα με την έννοια ότι
εκ του ρόλου του και του καθηκοντολογίου του συμβάλλει στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι των
σχολείων ευθύνης του, σημαντική διάσταση του οποίου (γίγνεσθαι) είναι ο
προγραμματισμός δράσεων, η υλοποίηση τους και η (αυτο-)αξιολόγησή τους από τους
συμμετέχοντες σε αυτές. Ταυτόχρονα, διατηρεί και τη δυνατότητα μίας «δεύτερης ματιάς»,
καθώς και της πρότασης διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων ή και οπτικών θέασης
των πραγμάτων από τη σκοπιά άλλων μελών της σχολικής κοινότητας, που δεν
συμμετέχουν στη διαδικασία. Όταν, όμως, ο Σύλλογος Διδασκόντων το κρίνει σκόπιμο,
μπορεί μαθητές μεγάλης ηλικίας, γονείς και κοινοτικοί φορείς, πέραν του Σχολικού
Συμβουλίου, να κληθούν να καταθέσουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους.
Ανακεφαλαιώνοντας τα του ρόλου του Σχολικού Συμβούλου ως «κριτικού φίλου», η
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. επισημαίνει ότι ο Σχολικός Σύμβουλος στο συνεχές «εξωτερίκός-
εσωτερικός» αξιολογητής είναι πλησιέστερα στο «εσωτερικός», στο συνεχές
«ανακεφαλαιωηκή-διαμορφωτική» αξιολόγηση ο ρόλος του είναι πλησιέστερος στη
διαμορφωτική και, τέλος, στο συνεχές «εκ των άνω προς τα κάτω-από το κάτω κρος τα
άνω», επίσης, τείνει προς το δεύτερο. Σε αυτά τα τρία είδη συνεχούς, που διαμορφώνουν
τη φύση, τον ρόλο και τα λοιπά στοιχεία ταυτότητας της αξιολόγησης, ο Σχολικός
Σύμβουλος τοποθετείται σε σημεία που του επιτρέπουν να αναλάβει ρόλο «κριτικού
φίλου».
Αναφορικά με τη χρήση των αυτο-αξιολογικών εκθέσεων η .ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. εισηγείται να
αξιοποιούνται ενδο-υπηρεσιακά για ανατροφοδότηση και να δημοσιοποιούνται μόνο με
απόφαση της Σχολικής Μονάδας και όχι από κεντρικό φορέα, προς αποφυγή συγκριτικών
κατατάξεων. Περισσότερα στοιχεία για την οργάνωση και την υλοποίηση της
αυτοαξιολόγησης παρατίθενται στην επόμενη ενότητα, με θέμα την αυτοαξιολόγηση της
Σχολικής Μονάδας.
Εσωτερική- εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων
Τέλος, η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., αρμόδια κατά νόμο τόσο για την εσωτερική αξιολόγηση
(αυτοαξιολόγηση), όσο και για την εξωτερική αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας, θεωρεί
ότι
1. Η αυτοαξιολόγηση είναι σημαντικότερη της εξωτερικής αξιολόγησης και επισημαίνει ότι
η πρώτη πρέπει να προηγηθεί και να στηριχθεί πολύτροπα.
2. Καθώς οι δύο αυτές μορφές αξιολόγησης επιτελούν διαφορετικό ρόλο, μπορεί στο
μέλλον και, αφού έχει εμπεδωθεί κουλτούρα αξιολόγησης, να συνδυαστούν οι εν λόγω
μορφές, με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι δεν θα έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα για τις
Σχολικές Μονάδες και τους εκπαιδευτικούς
3. Για τη στήριξη της εσωτερικής αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) της Σχολικής Μονάδας
και ειδικότερα για τη στήριξη των Σχολικών Συμβούλων στον ρόλο του «κριτικού φίλου» η
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. μπορεί να ετοιμάσει επιμορφωτικό υλικό και σε συνεργασία με το ΙΕΠ να
στηρίξει την επιμόρφωση της Σχολικών Συμβούλων.
4. Πρόταση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. είναι να συνεργάζεται θεσμικά για το θέμα του «κριτικού
φίλου» και της εσωτερικής αξιολόγησης, γενικότερα, με τους 26 Προϊσταμένους
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (ΠΕΠΚΑ) και, έμμεσα, διαμέσου των ΠΕΠΚΑ
με τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ακόμη, η
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., μέσω της επεξεργασίας των εκθέσεων αυτοαξιολόγησης μπορεί να
εντοπίσει και να κωδικοποιήσει τις «καλές πρακτικές» που εφαρμόζονται μέσα σε
διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια.

 1. Μέσω ΑΣΕΠ η επιλογή αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ρύθμιση, με τη οποία καθορίζεται ότι η πρόσληψη αναπληρωτών θα υπάγεται στο ΑΣΕΠ, κατέθεσε με μορφή τροπολογίας το υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, και προβλέπει για τις σχολικές χρονιές 2017-18 και 2018-19, τη διαδικασία έκδοσης προκήρυξης και κατάρτισης προσωρινών και οριστικών πινάκων αναπληρωτών, να υπάγεται στην έγκριση του ΑΣΕΠ και να πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του. Όπως αναφέρεται μάλιστα στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών θα «υπάγεται πλήρως στις αρχές της αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας που διέπουν τη λειτουργία του ΑΣΕΠ».

 1. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2017: Από 24 Μαρτίου έως τις 6 Απριλίου οι αιτήσεις στην Ειδική Αγωγή

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από το τρέχον

σχολικό έτος οι αιτήσεις μετάθεσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης ορίζεται από 24-03-2017 έως 06-04-2017, και η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Η εγκύκλιος: http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/27438-23-03-17-apo-ayrio-eos-tis-6-apriliou-oi-aitiseis-metathesis-stin-eidiki-agogi

 

You may also like